Personen- en familierecht

Bij personen- en familierecht denkt men vaak aan een echtscheiding. Toch is dit rechtsterrein veel breder. Onder familierecht valt onder meer ook omgang, alimentatie, gezag, ontkenning/erkenning vaderschap, curatele, bewind, mentorschap, adoptie en pensioenverevening. Verder vallen zaken zoals verdeling van bezittingen uit huwelijk of samenleving onder dit rechtsgebied.

 

Ook verschillende kinderbeschermingsmaatregelen vallen onder het familierecht. Minderjarigen hebben echter vaak eigen, aan hun leeftijd verbonden, problemen. Daarom kan dit specifieke deel van het familierecht eigenlijk beter bij het jeugdrecht worden ingedeeld. Mr. J.R. Laoût heeft een speciale opleiding gevolgd om jeugdigen bij te staan.

 

Echtscheiding

Het beëindigen van het huwelijk door echtscheiding is voor veel mensen een intensieve en emotionele gebeurtenis. Ook voor kinderen kan het uit elkaar gaan van de ouders grote gevolgen hebben.

 

Het is om die reden van groot belang dat ouders ondanks de betrokken emoties toch proberen in gezamenlijk overleg het huwelijk te beëindigen en samen de gevolgen daarvan te regelen. Niet alleen voor de partners zelf maar met name ook voor de kinderen is een dergelijke afwikkeling van het huwelijk van zeer groot belang. Indien partijen besluiten samen de gevolgen van de echtscheiding te regelen dan kunnen zij kiezen voor bemiddeling. Mr. J.R. Laoût is een ervaren scheidingsbemiddelaar en kan u bij al deze facetten van uw echtscheiding bijstaan.

 

Bemiddeling op het terrein van het familierecht

Steeds vaker besluiten echtgenoten de gevolgen van een echtscheiding of een beëindiging samenleving samen met een bemiddelaar te regelen. Onder scheidingsbemiddeling wordt ook begrepen bemiddeling bij problemen op het gebied van omgang, alimentatie, gezag en boedelscheiding.

 

De ervaring leert dat wanneer de beide echtgenoten bereid zijn constructief te zoeken naar oplossingen met behulp van een bemiddelaar, deze oplossingen ook bijna altijd gevonden worden.

 

Alimentatie

Indien er een wijziging in uw financiële situatie of gezinssituatie heeft plaatsgevonden, dan kan voor u bekeken worden of het redelijk is dat u hetzelfde alimentatiebedrag blijft voldoen c.q. ontvangen. Op basis van financiële gegevens en de samenstelling van het gezin wordt dan een draagkrachtberekening gemaakt. Tevens wordt de behoefte van de alimentatiegerechtigde berekend.

 

Ook kan de mogelijke verdeling van de alimentatieplicht tussen ouders bekeken worden, wanneer het gaat om alimentatie ten behoeve van minderjarigen en jong-meerderjarigen.

 

Jeugdrecht

In het jeugdrecht gaat het over minderjarige kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Soms krijgen kinderen te maken met problemen thuis, op school, met de politie of een combinatie daarvan.

 

Civiel jeugdrecht

Het kan zijn dat er vooral zorgen zijn op gebied van gedrag en opvoeding van de minderjarige. In dat geval kan door Bureau Jeugdzorg of door de Raad voor de Kinderbescherming om een ondertoezichtstelling worden verzocht. De rechter moet over dat verzoek beslissen. De problemen kunnen zo groot zijn dat een kind tijdelijk uit huis moet: niet als straf maar om te bekijken welke hulp nodig is om de problemen op te lossen of te verminderen. Zo’n verzoek tot uithuisplaatsing moet ook door een rechter beoordeeld worden. Ouders kunnen hulp van een advocaat inroepen als ze het niet eens zijn met een verzoek tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Een minderjarige tussen de 12 en de 18 krijgt, bij verzoek tot een uithuisplaatsing in een gesloten inrichting, een (gratis) advocaat toegewezen die hem of haar bijstaat in deze rechtszaak.

J.R. Laoût is van de vFAS