WSNP

Sommige mensen hebben zoveel schulden dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Zij kunnen onder voorwaarden worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Indien u door de rechter tot dit traject wordt toegelaten, dan kunt u binnen drie tot vijf jaar schuldenvrij zijn.

Als u toegelaten wilt worden tot de schuldsanering, dan dient u eerst een zogenaamd minnelijk traject te volgen. Dit houdt in dat u samen met een schulphulpverlener van de Gemeentelijke Kredietbank of de Sociale Dienst een inventarisatie van de schulden opstelt om vervolgens een akkoord te bereiken met de schuldeisers. Dit akkoord betekent doorgaans dat er aangeboden wordt een deel van de schuld te betalen tegen kwijtschelding van de rest. Indien één of meer schuldeisers het akkoord niet accepteren, dan is het minnelijk traject mislukt en kunt u toegang tot de schuldsanering verzoeken.

Wanneer volgt afwijzing of tussentijdse beëindiging?
Onder bepaalde omstandigheden zal u niet tot de schuldsanering worden toegelaten. Zo zal een afwijzing volgen indien u geacht wordt om uw schulden door te kunnen betalen of als er een grote kans is dat u tijdens de schuldsanering de schuldeisers zal benadelen of uw verplichtingen niet na zal komen.

Daarnaast zijn er situaties waarin de rechter een zekere vrijheid heeft bij het nemen van zijn beslissing en het verzoek kan afwijzen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u in de periode van tien jaar voorafgaande aan de dag waarop u toelating verzoekt, door een onherroepelijke rechterlijke uitspraak in staat van faillissement heeft verkeerd of als u al in de schuldsanering heeft gezeten.

Ook indien aannemelijk is dat u ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van de schulden niet te goeder trouw bent geweest, kan toegang afgewezen worden. Een voorbeeld is de situatie dat u een schuld heeft opgebouwd als gevolg van torenhoge telefoonrekeningen. Evenmin bent u te goeder trouw geweest als u leningen bent aangegaan zonder dat er een realistische verwachting was dat u de leningen zou kunnen aflossen.

Het is ook mogelijk dat de WSNP tussentijds wordt beëindigd. De rechter-commissaris, bewindvoerder, of één of meerdere schuldeisers kunnen een dergelijk verzoek doen als u bijvoorbeeld niet aan de informatieverplichting voldoet, bovenmatige schulden laat ontstaan of u uw schuldeisers probeert te benadelen.

Hoger beroep
In al deze gevallen zal de rechtbank een beslissing nemen. De uitspraak wordt vastgelegd in een vonnis. Tegen dit vonnis kan binnen acht dagen na het vonnis hoger beroep worden ingesteld. Neem daarom meteen contact met een advocaat van Laoût Advocaten. Het hoger beroep kan alleen door een advocaat worden ingesteld!

 

Bij een eerste gesprek dient u het volgende mee te brengen:

  1. uw paspoort of identiteitsbewijs;

  2. de door u verschuldigde eigen bedrage;

  3. indien mogelijk het vonnis waartegen u beroep in wilt stellen;

  4. indien mogelijk het vonnis van de rechtbank waarbij de WSNP destijds van toepassing is verklaard;

  5. alle correspondentie tussen u en de bewindvoerder.

 

Kosten

De kosten zijn beperkt tot de laagste eigen bijdrage van de overheid en het griffierecht. Die zullen wel echter bij vooruitbetaling moeten worden voldaan.

J.R. Laoût is van de vFAS